పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

201


నలహస్తకల్పకములకు
వలయములవి యాలవాలవలయము లయ్యెన్.

57


మ.

భుజదండంబున నొక్కభామ దొడిగెన్ భూభర్తకున్ భూరిది
గ్విజయారంభవిజృంభణార్చితమహాకీర్తిప్రతాపప్రభా
వ్రజశంకావహనూత్నవజ్రమణిరుగ్వ్యాపారదుర్వారమున్
ద్రిజగల్లోచనసర్వదానకలనాధీరంబుఁ గేయూరమున్.

58


వ.

అట్లు శృంగారం బంగీకరించిన.

59


ఉ.

ఔచితి గావున న్నిలువుటద్దమునందు నిజాస్య బింబమున్
జూచెనె కాని మున్న యతిశోభనరూపనిలాసపుష్పనా
రాచుఁడు రా జలంకృతివిరామమునందు నిజాభిరామ్యమున్
జూచినవాఁడు భూషణపుశుద్ధమహామణిమండలంబునన్.

60


తే.

రాజు దొడిగినదివ్యాభరణచయంబు
నెల్లవారును రతిఁ జూచు టేమి చెప్ప
నొరిమ నొండొంటిఁ జూచునాభరణములును
విమలహరినీలమణివిభావీక్షణముల.

61


నలుఁడు కల్యాణమంటపంబున కేతెంచుట

వ.

అనంతరంబ వార్ష్ణేయనియంతృకం బైనరథం బెక్కి యమ్మహారథుండు జిష్ణుండును గిరీటియును విజయుండును నగుటం జేసి ధనంజయుం డనం బొలిచి రాజమార్గంబునం జనునప్పుడు పౌరాంగనలయందు.

62


తే.

తమ్ములము సేయుచో నొక్కతలిరుఁబోణి
రాకుమారునిఁ జూచుపరాకుకతన