పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

199


య్యింతి ధరించె భూషణము లెల్ల వహించినయంతమీఁద శు
ద్ధాంతవధూటి యొక్కతె ప్రియంబుననిచ్చినమించుటద్దమున్.

45


తే.

నవచతుర్విధశృంగార మవధరించి
యమ్మహాదేవి విప్రపుణ్యాంగనలకు
సకలపూజలు వేడ్కతో సరగఁ జేసి
మోడ్పుఁగేలెత్తి ఫాలంబు మోపి మ్రొక్కె.

46


ఉ.

అంతర మొప్ప శోభనసమాగతబాంధవభూమిపాలశు
ద్ధాంతనితంబినీనివహ మప్డు ప్రణామ మొనర్చె భీమభూ
కాంతునికూర్మికన్యకకుఁ గౌతుకభూషణభూషితాంగి క
త్యంతఝణత్క్రియారవణహాటకనూపురపారిహార్యమై.

47


నలునికల్యాణనేపథ్యము

వ.

అటం గుమారుఁడును మంగళాభిషేకానంతరంబ యాకల్పకల్పనాశిల్పపారగ లగు ప్రౌఢాంగనాజనంబులవలన వివాహోచితం బగుశృంగారం బంగీకరించె నప్పుడు.

48


తే.

అభినవోచితతాలవృంతానిలమున
నల్లనల్లనఁ దడి యార్చి యతివ యోర్తు
ధారుణీనాయకునికేశభారమునకు
నగరుధూపాధివాసనం బాచరించె.

49


ఉ.

వెన్నెలకుప్పసంబిడిన వింతవిలాసము వాసి కెక్కఁగాఁ
గిన్నరకంఠి యోర్తు మరుకీర్తియుఁ బోనిపటీరపంకము
న్విన్ననువొప్పఁగా నలఁదె నిద్దపుఁజాయమెఱుంగునం బదా
ర్వన్నెపసిండితోడ నొర వచ్చునృపాలునియంగకంబులన్.

50


చ.

లలితకలాపకోమలకలాపికలాపకలాపనవ్య పే
శలమృదుకేశమంజరులు సన్నపుగోళ్లను జిక్కు వాపి చెం