పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

196

శృంగారనైషధము


శోభనాంశము మీరు శోధించి చెప్పుఁడా’
        యని పల్క వారును నట్టిలగ్న


తే.

మరసి చేపట్టి ‘యాసన్న మయ్యె
శుభముహూర్తంబు గాలసంశుద్ధి లెస్స
పిలువఁ బంపుము వేవేగఁ బెండ్లికొడుగు’
ననిన ‘నట్లనే కా’ కంచు నాప్తజనుల.

36


దమయంతీకళ్యాణనేపథ్యము

వ.

అంతఁ గుమారునిం దోడ్తేర నియమించె నట మున్న కన్యాంతఃపురంబున.

37


తే.

కువలయాక్షులు ముత్యాలచవికలోన
జలక మార్చిరి నిజకులాచారసరణిఁ
బసిఁడిపీఠంబుపై నుంచి పద్మనయనఁ
జెలువ మగగన్నెరాకమ్ము సేతి కిచ్చి.

38


తే.

గంధజలపూరితంబులై కమలముఖుల
కరములం దున్నమణిహేమకలశములకుఁ
జెలువ మగుభీమకన్యచన్నులకు నోడి
దాస్యమున నీళ్లు మోచుచందంబుఁ గలిగె.

39


తే.

చెలువ నిర్వృత్తసలిలాభిషేచనయును
చంద్రికాపాండుపరిధానశాలినియును
సగుచు వర్షాశరత్తులయంతరమున
నొప్పుసంధ్యాధిదేవత కుద్ది యయ్యె.

40


క.

సమధికచామరనిర్జయ
సముపార్జితవిమలకీర్తిశౌక్తికముక్తా