పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

193


శ్రీహీరుఁ డనఁగ శేషాహియంగంబున
        నతఁడు మామల్లదేవ్యాఖ్యయైన
తనభార్యయందుఁ జింతామణీమంత్రచిం
        తనఫలంబుగ నొక్కతనయుఁ గాంచుఁ
గల్పించు నతని కాకాశవాగ్దేవి తా
        శ్రీహర్షుఁ డనియెడు చిహ్ననంబు


తే.

వాని కీరేడువిద్యలు వచ్చియుండు
వాఁడు ఖండనకారుండు వాఁడు సుకవి
కావ్యముఖమున వానిచేఁ గలుగు నీకు
నిర్మలం బైనసత్కీర్తి నిషధరాజ!

25


క.

నిను దమయంతిని ఋతుప
ర్ణునిఁ గర్కోటకుని నెవ్వరు దలంతురు మే
ల్కనునప్పు డుషఃకాలం
బున నృప! కలికల్మషములు వొందవు వారిన్.

26


వ.

హరియునుంబోలెఁ గలికలుషహారిగుణసంకీర్తనుండవు పుణ్యశ్లోకుండవు నగుము. పోయివచ్చెదను. పునర్దర్శనం బయ్యెడు నని పలికి యద్దేవి దమయంతిం జూచి దేవతలుం దానును మఱియును.

27


సీ.

సకలపుణ్యాంగనాజనశిరోమణి వైన
        నీకు పాతివ్రత్యనియతిఁ జేసి
సాధింపరానియాశాస్యంబు గలుగునే?
        యైన దేవతల మైనట్టిమాకుఁ
బ్రత్యక్షమై మనోరథ మీక పోరాదు
        మర్త్యుల కటుగాన మగువ! వినుము