పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

192

శృంగారనైషధము


స్వర్వామాసదృశాంగనాజనమనస్సంచారపంచాస్త్రు లం
తర్వాణుల్ నృప! యస్మదీయ మగుచింతారత్నవిద్యాధరుల్.

21


సీ.

కబరికాభరముపై గన్నెగేదఁగిపువ్వు
        ఱేకుతోగూడ రేఱేనిఁ బొదివి
లలితకస్తూరికాతిలకమధ్యంబున
        సొబగొందుముత్యాలచుక్క నిలిపి
కుదురు నిండినమించుగుబ్బచన్నులమీద
        జిలుఁగుదువ్వలువ గంచెలయు దొడిఁగి
యచ్చవెన్నెలచాయ నవఘళింపఁగఁ జాలు
        నింపు వెలికట్టు నెఱిక గట్టి


తే.

యంచకొదమలఁ బూన్చినయరద మెక్కి
యుపనిషద్వీథి విహరించుచున్న నన్ను
మహితచింతామణీదివ్యమంత్రమూర్తి
దలఁప సారస్వతం బయత్నమునఁ గలుగు.

22


క.

ఎంత జడుఁ డైనఁ గానీ
చింతామణిమంత్రరాజసేవాపరుఁ డ
భ్రాంతంబునఁ గవితాసి
ద్ధాంతరహస్యోపనిషదుపాధ్యాయుఁ డగున్.

23


క.

వైదర్భివోలెఁ గవితా
వైదర్భి నరేంద్ర! నీకు వశ మయ్యెడు సూ
ర్యోదయవేళ జపింపు కృ
తాదరమున నస్మదీయ మగుమంత్రంబున్.

24


సీ.

కలియుగంబునయందుఁ గాశ్మీరభూమిలో
        మత్పీఠమున ధరామరుఁడు పుట్టు