పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

190

శృంగారనైషధము

ఇంద్రాదులు నలదమయంతులకు వరంబు లిచ్చుట

తే.

పెద్దకాలంబునకు మనోభీప్సితంబు
సఫలమగుటయు నత్యంతసమ్మదమున
సొంపుదళుకొత్త నున్నయాదంపతులకుఁ
గరుణ దీవనలిచ్చె నిర్జరగణంబు.

12


వ.

వెండియు నిషధమండలాధీశ్వరుండు దమకుం జేసిన దూతకృత్యంబునం గానంబడిన చిత్తశుద్ధికారణంబుగా నమ్మహీపతికి నమరపతి ప్రత్యక్షం బైనయాకారంబుతో యాగంబులయందు హవిర్భాగంబు భుజియించువాడయ్యె. హుతవహుం డిచ్ఛానురూపంబునం బ్రభవింప ననుమతించె. ధర్ముం డక్షయప్రహరణంబులును ధర్మైకనిరతబుద్ధియు నొసంగె. వరుణుండు దలంచినచోటం జలంబులు సంభవింపను ధరియించిన పుష్పంబులు వాడకుండ ననుగ్రహించె. అప్పుడు భారతీదేవి నానాభువనసమాగతానేకభూవరవర్ణనాప్రసంగోచితం బైనమానుషాకారంబు మాని వీణాపుస్తకపాణియు రోహిణీరమణచూడామణియును గుందేందుతుషారహారధవళంబును నగుదివ్యరూపంబు ధరియించె. నందఱు దమయంతి నుద్దేశించి.

13


ఉ.

ఆదిమశక్తి యైనతుహినాచలరాజతనూజ వోలె ము
తైదువవై నిజేశ్వరునియర్ధశరీరము పాలుగొమ్ము
పాదసరోరుహంబు లతిభక్తి భజింతురు గాక యెఫ్టు బ్ర
హ్మాదికదేవతాసదృశు లైనమహామహిమండలేశ్వరుల్.

14


మ.

అని వైదర్భిఁ బ్రసాదగర్భమధురవ్యాహారసందర్భసం
జనితానందనుఁ జేసి నెయ్యమున నాశక్రాదిబృందారకుల్