పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

189


బాహ్యమునఁ గొంత కొంత యభ్యంతరమునఁ
గీలుకొని యున్నమదనబాణాళివోలె.

5


క.

తెఱవ పులకాంకురంబులు
గిజికొన నవ్వేళఁ జూడ్కికి ముదం బెసఁగెన్
గిఱుకుఁబువుమొగ్గతూపులు
గిఱికొన్నమనోజశరధికిం బ్రతినిధి యై.

6


చ.

ధరణిపుచక్కికట్టెదురఁ దామరసాక్షికిఁ జేష్ట నష్టతం
బొరసె మనోనురాగపరిపూర్తి నొకించుకసేపు నిర్భర
స్మరశరపుంఖసంఘటితషట్చరణప్రమదాగరుచ్చటా
స్ఫురదనిలావతారమున బోరనఁ దా మొదలెత్తెనో యనన్.

7


ఉ.

ఆహరిణాక్షి యిడ్డయలరారెడుపువ్వులదండ జాతకౌ
తూహలతన్ స్పృశించునెడఁ దోఁచెఁ కరంబున ఘర్మబిందుసం
దోహము ఱేని కవ్విధము దోఁపఁగఁజేసె నెఱిన్ భవిష్యదు
ద్వాహమహోత్సవంబునకు దర్పకుఁ డిచ్చిన హస్తతోయమున్.

8


ఉ.

చిత్తజుపువ్వుఁదూపుల రచించినతుమ్మెదఱెక్కగాలిచే
నత్తఱి నేకువత్తి యగునంగన దూలినఁ దూలెఁ గాక య
త్యుత్తమధీరతాగుణసమున్నతి మేరుమహీధరంబు భూ
భృత్తిలకుండు నైషధుఁడు బిట్టు చలించెఁ గదా తదాహతిన్.

9


క.

బిట్టు ఘనస్తంభంబుసం
గట్టువడె న్నిషధరాజు కామునిచేతం
బిట్టుఘనస్తంభంబున
గట్టువడం దగును రాజు గజరాజువలెన్.

10


వ.

ఇవ్విధంబున.

11