పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

183


మరుఁడు విదర్భరాజసుతమానసముం గలఁగింపఁ బూనుచున్
శరములసంఖ్యకున్ ఫలము సమ్మతిఁ గాంచి నటింపకుండునే?

175


చ.

వెలయఁగఁ బంచనైషధి విభేదము నేర్పఱుపంగ లేక యా
కులత వహించి యిట్టితఱిఁ గూరిమినెచ్చెలి యొద్ద నుండెనేఁ
దెలియఁగఁజూచి చెప్పును గదే యని డెందమునం దలంచె నిం
పలర నరాళకేశి యమరాలయహేమమరాళపుంగవున్.

176


వ.

శంకాలతావితానం బనేకనలావలంబి యగుచుం బ్రబ్బినం గడునిబ్బరం బగువిభ్రమంబున నావిదర్భసుతాసుభ్రూలలామంబు నెమ్మనంబున ని ట్లని వితర్కించు.

177


సీ.

ద్వివిధచంద్రమతి ప్రతీతియో? కాకతి
        స్వచ్ఛపదార్థోపసర్పణంబొ?
యంగుళీముఖపీడితాక్షివిక్రియ యొక్కొ?
        మకరాంకుశాంబరీమహిమ యొక్కొ?
విరహకాలోద్భ్రాంతివిభవానువృత్తియో?
        రూపింప నలువిశ్వరూప మొక్కొ?
గణుతింప వేల్పులకపటనాటక మొక్కొ?
        భారతీపరిహాసభంగి యొక్కొ?


తే.

కాక యీయేవురందు నొక్కరుఁడు నలుఁడొ?
మారుఁ డొక్కడొ? యొకఁడు పురూరవుండొ?
వరుస నున్నయీచక్కనివా రిరువురు
దేవతావైద్యయుగ్మంబొ? తెలియరాదు.

178


తే.

విబుధవరు లేనిఁ బ్రణమిల్లి వేఁడుకొందు
నలుని వా రేల యిత్తురు నాకు నతని