పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

176

శృంగారనైషధము


త్తేజోధూమధ్వజంబుల్ దిరిగి తిరిగి రోధించు దుస్సాధలీలన్
రాజావర్తోపలాంశు ప్రతిమ తదుదితప్రాజ్యధూమంబుగా రా
రాజ న్నాసీరవాజివ్రజఖురజరజోరాజి ఘోరాజిభూమిన్.

150


ఉత్కలదేశరాజు

వ.

అనియె నాసమయంబున సమీపవర్తిని యగు తాంబూలకరంకవాహిని దమసహోదరిభావం బెఱింగి భారతీదేవి నుద్దేశించి యోదేవి! యీ వసుధావల్లభునిమీఁద నిప్పల్లవాధరకు నుల్లంబు పల్లవింపదు వచనపరిశ్రమంబు వలదు. వాఁడె యుత్కలదేశాధీశ్వరుం డమ్మహీశ్వరుగుణకలాపంబు లభివర్ణింపు మనుటయు.

151


క.

భారతి రతీశకల్పుని
నారాజకుమారుఁ గదియ నరిగి గభీరో
చారమృదుమధురభాషల
నారమణీమణికి నిట్టు లనియెం బ్రీతిన్.

152


క.

ఇతఁ డుత్కలదేశాధిపుఁ
డతివ! విలోకింపు మితని నానమ్రరిపు
క్షితిపతికిరీటకోటీ
శతమఖమణిమధుపచుంబిచరణాంబుజునిన్.

153


మ.

చెమరించుం దుహినచ్ఛటాచ్ఛలమునన్ శీతాంశుబింబంబు రేఁ
గుముదం బెన్నఁడు నిద్రవో దెపుడు నీకొప్పుం బ్రవేశించుమ