పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

172

శృంగారనైషధము

కాళింగుఁడు

వ.

చని మహేంద్రగిరి యేలునన్నరేంద్రునిం జూపి దమయంతి కి ట్లనియె.

131


చ.

నరనుతు నిమ్మహేంద్రగిరినాథు వరింపుము రూపసంపద
న్దొరయు నితండు నీకు, నొకదోసమునుం గల దప్పురంబునన్
గరిమఁ గళింగజంబు లగుగంథగజంబులకుంభరాజితోఁ
గరకరి పుట్టఁగాఁ గలదు కామిని నీవలిచన్నుదోయికిన్.

132


చ.

గజపతి వచ్చెనంచు నొకగంధగజంబుగుఱించి యొక్కఁ డ
క్కగజపడి పల్కిన న్వెఱచి కాననభూమికి వీటిఁ బాఱి దా
రి జడతనిద్రలోఁ గలవరింప నిజోక్తియ నేర్చి కీరము
ల్గజపతి వచ్చె నావిని కలంగుదు రీతని శత్రు లచ్చటన్.

133


తే.

వీనిరిపుకాంత పతిఁ బాసి కానలోనఁ
జెంచుఁబూఁబోఁడులును దానుఁ జెలిమి చేసి
చెప్పుఁ దమదేశవార్తలు చెప్పుచోటఁ
'జల్లనై యుండు మాభూమిచంద్రుఁ' డనుచు.

134


మహాస్రగ్ధర.

రతిఁ గ్రీడాహంసమోహగ్రహిళశిశుభృశప్రార్థితోన్నిద్రదారా
పతియై దుఃఖించు సద్యఃప్రసృమరనిజదృగ్బాష్పధారాగతేందు
ప్రతిబింబప్రాప్తలాభప్రముదితసుతయై రంజిలున్ రాత్రు లేత
త్ప్రతిపక్షక్షోణిపాలప్రమదగిరిదరీప్రాంతకాంతారభూమిన్.

135