పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

171


మార్తాండమండలంబున
గర్తమయం బైనత్రోవ గానఁగ వచ్చున్.

125


చ.

ఎదిరిచి సమ్ముఖం బయినయింతటిలోనన యేమిచిత్రమో?
కదనముఖంబునందు విముఖత్వముఁ గైకొను నర్కదీప్తిచే
నదరులు వాఱుచున్ బెడిద మైనయదఃకరవాలధారచే
విదళితమై శిరోధి వడ వీనివిరోధిమహీశుఁ డుద్ధతిన్.

126


వ.

అనియె నప్పుడు సమీపంబున డాసి యున్న యంతఃపురదాసి యౌదాసీస్యగర్భంబైన వైదర్భి తలం పెఱింగి వేఱొక్కదెస చూపి, యక్క! యిటు గనుంగొనుము. సౌధాగ్రంబునందు నటియించు కేతనపటాంచలంబునం జలంబు గొని యొక్కకాకి గాహనమునకై కాకారవంబుతోడం గాలూఁదఁ దలంచి యనువుగాక చీకాకుపడుచున్నయది యనుచు నప్రస్తుతభాషణంబులం బరిహాసంబు పుట్టించిన.

127


తే.

దాచేసినయప్పరిహాసమునకు
హాసపరిపాండురం బైనయక్కొలువున
నానృపాలుముఖమ్లాని గానఁబడియె
నలుపుగానఁగఁ బడుఁ గదా తెలుపులోన.

128


వ.

అప్పుడు.

129


క.

ఆరాజుపట్టు వాసి మ
హారాజికసిద్ధసురసమర్చితచరణాం
భోరుహ భారతి యొక్కమ
హారాజు సమీపమునకు నల్లనఁ జనియెన్.

130