పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

169


క.

అన వినియు విననియ ట్ల
జ్జననాథతనూజ యున్నచందముఁ గని య
మ్మనువంశాగ్రణి యవలకుఁ
జన ననుమతిఁ జేసె నలువసతి వాహతతిన్.

114


వ.

ఇ ట్లనుమతించి.

115


పాండ్యరాజు

ఉ.

అక్కడ నొక్కభూపతి ననంగునికంటెను రూపసంపదం
జక్కనివానిఁ జూపి సరసత్వము మై మధురస్వరామృత
న్యక్కృతమత్తకోకిల సనాతని తామరచూలిదేవి యా
క్రక్కసజవ్వనిం గరము గారవ మొప్పఁగఁ జూచి యిట్లనున్.

116


తే.

పాండ్యభూపాలుఁ డీతండు పద్మనయన!
యితని వీక్షింపు నిజకటాక్షేక్షణముల
మానశాలిని! శాలీనతానత మగు
నాననాంభోజ మెత్తుమీ యత్తరమున.

117


ఉ.

ఈసకలావనీతలము నెక్కటిఁ దాన పరిభ్రమించి య
భ్యాసపరంపరాపరత నభ్రమునన్ విహరింపఁగోరియో!
లాసికకీర్తివిభ్రమకలాగరిమ న్నటియించుచుండు నీ
రాసుతువంశరత్నముఁ దిరంబుగఁ జెంది యమందలీలలన్.

118


తే.

ఇతనిరిపురాజరాజి యేఁటేఁటివరుస
నడవు లడవులు దక్పక యరిగి యరిగి
యరుగు బహుకాలశూన్యత నడవు లైన
యాత్మనగరంబులకు యదృచ్ఛానువృత్తి.

119


స్రగ్ధర.

ఆలోకాలోకమేదిన్యమలమలయజోదారవిస్ఫారకీర్తిన్
ఖేలాకూపారపారాఖిలజనవినుతాక్షీణచాపప్రతాపున్