పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

168

శృంగారనైషధము


ఉ.

వారివిహారవేళఁ జెలువా! వెలువారెడునీచనుంగవన్
సారపుఁ దారహారములచందముఁ గైకొనుఁ గావుతం జమ
త్కారము క్రొత్తయై మెఱయఁ దత్తటసీమపరిత్రుటత్సదా
సారవసారవోర్మిభవసారవరాంబుపృషత్కదంబముల్.

108


తే.

ఇతని తాత భగీరథుం డతులమహిమ
నవనిఁ బ్రవహింపగాఁ జేసె నభ్రగంగ
నితఁడు త్రైలోక్యమునఁ బ్రవహింపఁజేసెఁ
గీరభాషిణి! వరధర్మకీర్తిగంగ.

109


చ.

కవివచనంబు లీతనియగాధయశఃకలశాంబురాశిలో
లవములు వోలె డిందు విమలం బగువీనిగుణప్రతానమున్
దివిరి దిగంతసంపుటతతిన్ బుధమండలి లెక్కవ్రాయఁ దా
నవము భజించు వైరినరనాథయశఃఖటికాకలాపముల్.

110


శా.

అంభోజానన! వీని నెట్లు నుతి సేయ న్వచ్చు? నేతత్తనూ
సంభూతం బగురోమసంఘము ముహాసత్త్వాంకురశ్రేణి య
స్తంభాటోపవిజృంభమాణరిపుదోస్స్తంభోరుకుంభీనసా
రంభస్తంభనమంత్ర మీతనికఠోరక్ష్వేళయాలంబునన్.

111


శా.

గంభీరప్రతిపక్షరాడపయశఃకాళిందియున్ వీనిదో
స్స్తంభోద్భూతయశోభ్రగంగయు ననిన్ సంశ్లేషమున్ బొందు నా
సంభేదంబునఁ గ్రుంకి కాంచును మహాక్షత్త్రంబు రంభాపరీ
రంభానందనికేతనందనవిహారప్రౌఢివిస్రంభముల్.

112


శా.

తాదృగ్దీర్ఘవిరించివాసరకరత్వంబుం బ్రతిష్ఠించుచున్
యాదోధిన్ దననీడ బాడబముగా నాకాశసంవ్యాప్యరి
క్ష్మాదార్శనకీర్తితారకములన్ మాయించు నేతత్ప్రతా
పాదిత్యుండు వెలుంగుఁ బద్మముఖి! వాచాగోచరప్రక్రియన్.

113