పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

167


నిర్వాపణి యగు గీర్వాణతటిని, యితనిసత్రశాల విశాలాక్షీకేలిభవనం, బితనిభుజాస్తంభదంభోళి రిపునృపాలబాలానయనాంబువృష్టిధారాసమేధితంబు.

102


చ.

సకియ! యితండు నీవలుఁదచన్నులక్రేవల నొత్తుఁ గాతఁ గింశుకముకుళాభిరామములు సుంకముపట్టు నఖాంకురాంకముల్ ప్రకుపితశాంకరీచరణపంకజకుంకుమపంకసంకర ప్రకటనిరంకశంకరకపర్దశశాంకకళాంకకారముల్.

103


తే.

అతివ! సంగ్రామరంగసంగతవిరోధి
నృపశిరోధిశిరాకాండనివహఖండి
చండభుజదండమండితమండలార
జాగ్రదుగ్రప్రతాపుఁ డీజనవిభుండు.

104


క.

దశశతదృగర్వగర్వ
ప్రశమసహేలాధురీణపటువేగనిరం
కుశసైన్యతురగరింఖా
విశకలితదిగంతధరణి వీఁడు లతాంగీ!

105


వ.

అని వర్ణించుచుండ దమయంతి నిజమహోత్సవాగతానేకలోకశోభావలోకనకుతూహలంబునం బరాకు వహించియుండె, నవ్విధం బక్కాశీరాజునకుం గ్లేశావహంబయ్యె సరస్వతీదేవియు వేఱొక్కనరదేవోత్తముం జూపి యి ట్లనియె.

106


అయోధ్యాధిపతి

తే.

ఈనృపాలుఁ డయోధ్యాపురీశ్వరుండు
పేరు ఋతుపర్ణుఁ డాకర్ణచారునయన!
వీని వరియింపు సముదీర్ణవిధసుపర్ణ
కేతకీగర్భపర్ణాతిపీతవర్ణు.

107