పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

166

శృంగారనైషధము


చ.

అలికులవేణి! కాళియమహాహ్రదమన్ కమనీయనాభితో
జలనిధినేమిభామినికిఁ జక్కనిమేచకరోమరాజి నా
నలిఁ బ్రవహించుచున్న యమునానదియందు నితండు నీవునుం
జలుపుదుగాక గ్రీష్మదివసంబులయందుఁ బయోవిహారముల్.

97


క.

గోవర్ధనాద్రితటములఁ
బ్రావృట్కాలముల విపినబర్హిణనటన
ప్రావీణ్యము వీక్షింపుం
డీవును నీతండు వేడ్క లింపెసలారన్!

98


ఉ.

పూవులభూరిసౌరభము వూని భరంపడి యేఁగుదెంచుబృం
దావనసంచరిష్ణుఁడు సదాగతిపాంథుఁడు దప్పి పెంపునన్
ద్రావఁ గలాఁడు బాలునివిధంబునఁ జిత్రకగంధసారపం
కావిల మైననుం గువలయాక్షి! భవద్రతిఘర్మతోయమున్.

99


క.

పాటించి యితని వేఁడిన
చాటుకవీశ్వరులహస్తజలజంబులకున్
హాటకదీనారములు వ
రాటకసంఘాతములు వరాటేంద్రసుతా.

100


తే.

అనిన వినియును వ్రాల్చెఁ బక్ష్మాంచలములు
బాల తద్భావ మెఱిఁగి వాగ్భామ యపుడు
మఱియు నొకమానవేంద్రసమక్షమునకు
నిందుబింబాస్యఁ దోతెంచి యిట్టు లనియె.

101


కాశీరాజు

వ.

మత్తకాశిని! యితండు కాశీరా, జితని రాజధాని ముక్తిక్షేత్రం బగువారణాసి, యితని కులదైవతం బఖిలభువనస్థుం డగు ధూర్జటి, యితని విహారదీర్ఘిక త్రిలోకసంతా