పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

165


తే.

అతివ! యాజానుదీర్ఘబాహాప్రతాప
సమధిగతదిగ్విభాగుఁ డీజనవిభుండు
సప్తతంతుయశఃపటవ్యాప్తనిఖిల
భువనుఁ డీతనిచరిత మద్భుతకరంబు.

94


వ.

అనిన విని యయ్యరవిందాస్య యౌదాస్యసంవిదవలంబితశూన్యముద్రాముద్రితం బైనచూపునం జూచి యాభూపాలునిం బ్రతిషేధించె నాక న్నెఱింగి ద్రుహిణగృహిణి విమానవాహవ్యూహంబునకుం గనుసన్న సేసి వేఱొక్కరునిం జేరం బోవ నియమించి యారాజన్యుం జూపి విదర్భరాజకన్యక కిట్లనియె.

95


మథురాధిపతి

సీ.

తెఱవ! ప్రత్యర్థిపార్థివసార్థపాథోధి
        సమ్మాథమందరక్ష్మాధరంబు
పృథుఁ డనునృపతి యీపృథ్వీశ్వరుం
        డేలు మథుర, నాకము జంభమథనుపగిది
సశ్మశ్రువైన యీయన ముఖాబ్జంబుతో
        నంకగర్భుం డైనయమృతకరుఁడు
సరివోవఁజాలఁడు చారుశాంతిస్ఫూర్తి
        నటు సూడు మితనిబాహార్గళములు


తే.

వైరిధరణీశవంశసంభారమునకు
శాత్రవకళత్రనేత్రాంబుజన్మమునకుఁ
గారణం బైనధూమరేఖయును బోని
ఘనశరాసనగుణకిణాంకము ధరించు.

96