పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

164

శృంగారనైషధము


తే.

గోతి గాంగేయపీతవక్షోజకుంభ
యభ్రవాహినియునుబోలె నరుగుదెంచె
రూపధరవర్గసగరపౌత్త్రానువృత్తి
భూవరాంతరమనుమర్త్యభువనమునకు.

88


వ.

అప్పుడు మత్స్యలాంఛనచాపరేఖాజితభ్రూవిలాస యగునారాజుకన్యకతోడ వాగ్దేవి యిట్లనియె.

89


గౌడరాజు

క.

వ్రీడావతి! యీభూపతి
గౌడబిడౌజుండు వీఁడు కమనీయరతి
క్రీడారహస్యకోవిద
చూడామణి ఱెప్పలెత్తి చూడుము వీనిన్.

90


ఉ.

పంకజనేత్ర! వీనిపరిపాండురకీర్తిభరంబుచేఁ గురం
గాంకరుచుల్ దృణీకృతము లైనవి నిక్కువ మట్లు గానినాఁ
డంకము డాసియున్నె యమృతాస్పద మైనతదంతరంబునన్
రంకు వసంకుచత్ప్రణయరక్తిఁ దదంకురచర్వణార్థమై!

91


తే.

కువలయశ్యాముఁ డైనయీయవనివిభుని
యిఱియుకౌఁగిటిలోనుండు హేమగౌరి!
కుసుమబాణాసనునిసేసకొప్పులోనఁ
దవిలి యొప్పారు సంపెంగదండవోలె.

92


చ.

లలన! యితండు సమ్ముఖమిళద్రిపుకుంజరకుంభమౌక్తిక
చ్ఛలమున వైరలక్ష్మివలిచన్నులమీదఁ నిజప్రతాపసం
కలనసముత్థితంబు లగుఘర్మకణంబులఁ బాయ మీటు ని
ర్మలనిజశాతహేతినఖరంబున నాజివిహారభూములన్.

93