పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

162

శృంగారనైషధము


ఖావలి వ్రేలియాడెడుమహాఫలముల్ గని వారణంబు లౌఁ
గా పని పందెముల్ సలుపఁ గా గమకింతురు సిద్ధదంపతుల్.

79


వ.

కంబుకంఠి! జగదలంకారం బగుజాంబూనదంబు తనకు జంబాలజాలంబుగా జాంబవద్రవభవంభై సుధామధురాంబుపూరం బగుజంబూసరిత్ప్రవాహంబు జంబూద్వీపంబునందుఁ బ్రవహించు నీద్వీపంబున నంతరాంతరంబుల నెంతయుం బ్రసిద్ధులగు వసుధాకాంతులు ని న్నంతరంబులం గోరి వీరె సభాభ్యంతరంబున నున్నవారు. విమతయౌవతమౌళివతంసతమాలమాలికోన్మీలన్నీలతమఃప్రకరతస్కరభాస్కరు లగువీరియం దొక్కరునియందు నీడెందంబు కందళితానందం బయ్యెనేని వానిఁ జూపు మాభూపాలకుని కులబలాచారశూరతావివేకవైభవంబు లభివర్ణించెద, ననిన నబ్బాల శాలీనతావశంవదయై వదనారవిందంబు వంచి యూరకుండె. నట్లున్నఁ గాంచి విరించిపట్టపుదేవి బుజ్జగించి యాలజ్జావతికి నుజ్జయినీవల్లభుం జూపి యి ట్లనియె.

80


ఉజ్జయినీపతి

తే.

సవిధలీలావనీస్థాయిశంభుమౌళి
చంద్రికాధౌతకలధౌతసౌధజాల
యుజ్జయిని రాజధాని యోయుత్పలాక్షి!
భావసంభవనిభున కీభూవిభునకు.

81


ఉ.

తామరసాక్షి! శంకరుఁడు తత్పురి నాత్మకిరీటచంద్రరే
ఖామృతవృష్టి మన్మథనవాంకురముల్ సృజియించుఁ గామినీ
కాముకభాగసీమముల కందువపట్టుల నిట్టివాఁ డటే!
యేమిటికిన్ దహించె నిటలేక్షణవహ్నిఁ దదీయదేహమున్?

82