పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

163


వ.

ఇక్షురసోదధివేలావనవిహారంబును బ్లక్షశాఖాప్రేంఖోళనక్రీడావినోదంబును విపాశాపులినవేదికాప్రదేశపర్యటనంబును మనంబున కింపు పుట్టింపంగలయవి, యితని పరిగ్రహింపు మనిన నాసరోజాక్షి వైరాగ్యరూక్షంబు లగునీక్షణంబుల నతని వీక్షించె వాణీగుణోదయతృణీకృతపాణివీణానిక్వాణ యగువాణి యన్నీలవేణితలం పెఱింగి యంపస్థలస్థితసమానవిమానదండు లగుపురుషప్రకాండులం బదండు పదం డని నడిపించి జంబూద్వీపభూపాలలోకంబు గదియించి.

75


జంబూద్వీపరాజులు

ఉ.

నేరెటిదీవి యేలుధరణీవరముఖ్యులు వీరె కంటె యు
న్నారు మనోరథంబులు మనంబునఁ బాయక సంచరింపఁగా
నీరజపత్త్రనేత్ర! యొకనిన్ వరియింపుము వీరిలోన దై
త్యారి వరించు నిందిరక్రియన్ బరినందితచిత్తవృత్తివై.

76


క.

సుందరి! జంబూద్వీపము
నందలి భూపాలసముదయంబును గంటే!
పొందొప్ప ధరణి వ్రాలిన
కందర్పచయంబువోలెఁ గడునొప్పారున్.

77


తే.

దీవు లాఱును తనుఁ జుట్టుఁ దిరిగి కొలువ
దీవులకు రాజు నేరెటిదీవి యొప్పు
మేరుకైలాసగిరులు బంగారుగొడుగు
ధవళతరచామరంబునై తనకు నమర.

78


ఉ.

ఓవనితాలలామ! లవణోదధిచక్రపరీత మైన యా
దీవికి రాజజంబువు ప్రదీపితలాంఛన మన్నగంబుశా