పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

160

శృంగారనైషధము


హాలారసమయసాగర
వేలావనముల నిదాఘవేలాదినముల్.

69


వ.

శాల్మలిగుల్మవాంఛితం బైనయమ్మహాద్వీపంబునకు దీపంబునుంబోలె నోషధీలతాజ్వాలాకలాపదీపితనభఃక్రోడంబును జూడామిళజ్జలదకజ్జాలంబునకు ద్రోణాచలంబు నీకు విహారస్థానం బగుంగాక సరససారసకోశమృద్వి యీతని నుద్వాహము గమ్ము.

70


ప్లక్షద్వీపాధిపతి

ఉ.

నావుడు లోచనాంతముల నవ్వె విదర్భతనూజ దాన ను
ద్భావిత మయ్యె నానృపతిపై ననురాగము లేమి యఫ్టు వా
గ్దేవి విమానవాహకతతిన్ నడపించెను వేఱ యొక్కపృ
థ్వీవరుఁ డున్నపట్టునకు వేడుక యుల్లమునం దలిర్పఁగన్.

71


వ.

ఇట్లు నడిపించి కాశ్మీరపంకనిభలగ్నజనానురాగుండును శ్రీఖండలేపనైపథ్యమయదిగ్విజయకీర్తిరాజిరాజద్భుజుండు నగునమ్మహీభుజునిం జూపి.

72


క.

వీక్షింపు సరోజేక్షణ!
యిక్షురసాంభోధిజలపరీతం బగునా
ప్లక్షద్వీపంబున క
ధ్యక్షుం డీరాజు చెలి సహస్రాక్షునకున్.

73


ఉ.

పొంపిరివోవుభక్తి నిరుపూఁటలు రాత్రులు శీతభాను ద
ర్శింపక యారగింపఁడు విశిష్టత వీఁడు భుజించుఁ గాక వం
చింపక యింతనుండియును జేడియ నీవదనేందుబింబమున్
సొంపెసలారఁ గాఁ దనకుఁ జూడఁగ నబ్బుట దర్శరాత్రులన్.

74