పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

159


ళావళి నీకరాంఘ్రియుగళాధరపల్లవరాగలక్ష్మిచే
భావన సేయుఁ బో మథనపర్వత మింతి? భవత్ప్రసంగతిన్.

64


వ.

అనిన విని యక్కలహంసగమన మీమాంస శిశిరకరావతంసునింబోలె నవ్విపులాంసుని భజియింప నాసింప దయ్యె, నవ్వైదర్భితలం పెఱింగి యాచతుర్భుజునికోడలు గనుసన్న సేయ జన్యజనం బక్కన్య నన్యరాజన్యసమీపంబు నొందించె, నప్పుడు భారతీదేవి దమయంతి కి ట్లనియె.

65


శాల్మలిద్వీపాధిపతి

తే.

చపలలోచన, వైరినిష్కృపకృపాణ
పాణి ప్రత్యరఫాణితప్రతిమవాణి
వీఁ డధీశుండు శాల్మలద్వీపమునకు
లలితమధువార్ధి కాంచీకలాపమునకు.

66


క.

ఆసవజలనిధినాయకు
వాసవసన్నిభు విశుద్ధవంశజు నితనిన్
వాసికి నవతిలసుమనో
నాసికి యెదిరింప వశమె నరనాథులకున్.

67


ఉ.

ఈసున నేకహేలన మహీసురుఁ డొక్కరుఁ డొక్కవార్ధి యా
పోసన మెత్తుచో దిగులు పుట్టి పయోనిధిపంచకంబు నం
త్రాసము నొందునప్డు మొగతప్పని యంబునిధానమెద్ది యం
దాసవపానకేలిఁ గొనియాడు మితండును నీవు నెమ్మదిన్.

68


క.

ఏలాలతాగృహంబుల
బాలా విహరింపు మీనృపాలునితోడన్