పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

157


పటుతరస్కందబాణసంపాతవివర
కలితనిర్గమకలహంసకలకలముల.

54


క.

ఘటియింపు మచట హాటక
ఘటకోటివతంసకములు గా ధూర్జటికిన్
గుటిలాలక! కలధౌత
స్ఫటికశిలామయము లయిన ప్రాసాదంబుల్.

55


చ.

పొలఁతి! లలి న్మలిమ్లుచులపోలిక నీరతికేళిజన్మని
ర్మలతరఘర్మబిందుమయమౌక్తికమండనముల్ హరించుఁ గా
కలసగతిన్ జలద్దధిరసాంబుధితుంగతరంగమాలికా
పలిపృషతచ్ఛటాచమరవాలకరంబితమారుతౌఘముల్.

56


తే.

జాలపాదవేషంబు వేశంతజాల
లంఘనాభ్యాసభవ మైనలాఘవమున
సాగరంబులు దాటి దిక్సమితిఁ గడచుఁ
గమలలోచన! యారాజువిమలయశము.

57


వ.

అనిన విని యాగంధగజగామిని నిజహృదయానుబంధం బవ్వసుంధరాధిపునియందు సంధింప దయ్యె, నది దైవవశం, బప్పు డంసావతంసశిబికాంశు లగుపురుషు లప్పురుషప్రకాండునిసమీపంబువలన రత్నాకరంబువలనం దుషారమయూఖలేఖలేఖానుజీవి పురుషులుంబోలెఁ గొని చని గిరీశప్రభావుం డగునొకమహానుభావుం గదియించిరి. తత్సమయంబున నఖిలజగదంచితపాదపద్మ యగు నప్పద్మసంభవుగేహిని యవ్వరారోహ కి ట్లనియె.

58