పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

156

శృంగారనైషధము


క.

లీలాసంక్రమవేళం
బాలా! నీచరణలాక్ష ప్రథమాద్రిశిలా
జాలములఁ గృతకగైరిక
బాలాతపశంక లనువుపఱుచుంగాతన్.

49


వ.

అని పలికి యప్పుడు గంధవాహులుంబోలె విమానవాహులు లబ్ధగుణప్రసిద్ధియగు నాలలనాలలాము బరిమళలక్ష్మినిం బోలెఁ బ్రదేశాంతరంబునకుం దోడ్తేర నవ్వాఙ్మయదేవత హేమోపమేయతనుకాంతియుం గురువిందసకాంతిదంతియు నగునయ్యింతి కి ట్లనియె.

50


క్రౌంచద్వీపాధిపతి

క.

మహిళాలలామ! బాహా
బహువారనివారితారిపార్థివు నితనిన్
జహదజహల్లజ్జాసం
గ్రహదృగ్జాలములఁ జూడు క్రౌంచాధిపతిన్.

51


తే.

మండలాకారవేష్టనాఖండవితత
పాండుదధిమండపాథోధిమండితంబు
పడఁతి యేతద్భుజాదండపాలితంబు
క్రౌంచ మనుదీవి సుగుణసంఘములనీవి.

52


క.

దర్భదళపూజనంబుల
గర్భజనిక్లేశ ముడుపు కరుణాభరణున్
నిర్భరమతి సేవింపు వి
దర్భాధిపతనయ! యచటఁ దరుణేందుధరున్.

53


తే.

అబల! పాదార్పణానుగ్రహమున నిన్నుఁ
బ్రార్థనము సేయఁగలదు క్రౌంచాచలంబు