పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

155


సీ.

అతినిర్జరేశ్వరంబై యనశ్వర మైన
        యైశ్వర్యమున రాజ్య మనుభవింపు
చంచచ్ఛుకచ్ఛదచ్ఛాయాశ్రయం బగు
        శాకవృక్షమునీడఁ జలుపు క్రీడ
పాలమున్నీటిలో ఫణిరాజశయ్యపై
        బవ్వళించిన శార్ఙ్గపాణిఁ గొలువు
పొడుపుగుబ్బలిమీఁదఁ బూర్ణిమారాత్రులం
        దొనరింపు చంద్రాతపోత్సవంబు


తే.

లలఘుసైనికసంఖ్యసంఖ్యాగ్రవిజిత
దానవానీకుఁ డైనయీధరణివిభుని
లలితసౌభాగ్యరేఖాకళావిలాస
శక్తిభర్త్సితమత్స్యలాంఛనునిఁ గూడి.

45


ఉ.

వావిరి దుగ్ధవారిధి యవశ్యము నీవిలసత్కటాక్షవీ
క్షావికటాయితంబు ననిశంబు నొనర్చుచు నుండుఁ గాక వే
లావనవాటికాతరుపలాశతతిప్రతిబింబచుంబినా
నావిధనిర్మలోర్మినటనస్ఫుటచారిమచాపలంబులన్.

46


తే.

అమృతమధురంబు లగుగాడ్పు లాని యాని
బొజ్జఁ బెంచిన పెనుఁబాఁపసెజ్జమీఁదఁ
బద్మలోచన! యీమహిపాలుఁ డేలు
పాలమున్నీటిలో శౌరి పవ్వళించు.

47


తే.

లలితకాశ్మీరభవసమాలంభకర్మ
పాటలం బైనముఖాబ్జంబుతోడ
నొరయుఁగాక భవత్కేళి యోగ్యమైన
పొడుపుగుబ్బలిఁ బొడతెంచి పూర్ణవిధుఁడు.

48