పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

154

శృంగారనైషధము


వ.

అని పలికి భ్రూవల్లరీవేల్లనవికారంబు చూచి యప్పల్లవాధర యతనినొల్లమి
యెఱింగి యద్దివ్యాంగనాతిలకంబు.

38


తే.

లలన! పొ మ్మవ్వలికి నంచుఁ బలుకుటయును
బుష్కరద్వీపపతియాస్యపుష్కరమునఁ
దదనవాప్తిజఘనపరితాపవహ్ని
చిహ్న మగుకార్ష్ణ్యధూమ మీక్షింపబడియె.

39


శాకద్వీపాధిపతి

క.

రాజాంతరాభిముఖ మా
రాజముఖి విమానవాహరయమునఁ జనుడున్
రాజీవగర్భుగేహిని
భోజకులాభరణ మైన పొలఁతుకతోడన్.

40


వ.

ఒక్కరాజుం జూపి యి ట్లనియె.

41


క.

ఏకాతపవారణముగ
శాకద్వీపాంతరంబు సర్వముఁ బుణ్య
శ్లోకుఁ డితఁడు పాలించు ని
శాకరముఖి! హవ్యుఁడండ్రు, జనపతి నితనిన్.

42


క.

రమణి! రమణీయతనుతా
వమతాతను నతనుకీర్తివైభవు నితనిన్
గమల గమలాక్షుఁబోలెన్
బ్రమదం బారఁగ వరింపు పరికించి తగన్.

43


తే.

వీనిఁ గులశీలశాలి శాలీనతాన
తంబు నాననచంద్రబింబంబు నెత్తి
బాల! వీక్షింపు మేచకోత్పలపలాశ
మాలికలఁ బోలులలితదృగ్జాలకముల.

44