పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

152

శృంగారనైషధము


తే.

పాణికంకణమై యోగపట్ట మయ్యు
గంధగజయాన కోటీరబంధ మయ్యు
వింటికిని నారియై పెక్కువిధములందు
భూతభర్త భజించు నీభుజగవిభుఁడు.

26


తే.

హరజటాజూటచంద్రరేఖామృతంబు
సబల! నీదగుదంతచ్ఛదామృతంబు
సమముగా రెండు జిహ్వలఁ జవులు సూచి
నేర్చుఁబో వీఁడు చవివాసి నిశ్చయింప.

27


ఉ.

భావజకేళివైభవముపట్టున నీచిగురాకుమోవి యా
శీవిషనాయకుం డితఁడు సేవ యొనర్చు టనర్థకారి గా
దోవనజాక్షి! యయ్యమృత మున్నది నీయధరంబులోన నే
లా వెఱవన్ సుధారసమునందు విషంబు పరిస్ఫురించునే?

28


చ.

ఫణఫలకంబు విచ్చి కడుఁ బ్రన్ననిమే నెగయంగఁ జేయుచు
న్మణిమయపీఠమధ్యమున నాల్కలు గ్రోయుచు నున్న వాసుకిన్
ఫణికులసార్వభౌముఁ గని భామిని మైఁ బులకించు భావుకుల్
ప్రణయవికారమో భయముభంగియొ యంచు మదిం దలంపఁగన్.

29


తే.

తమ్ము వరియింప కునికి దీర్ఘమ్మురోఁజు
నహులఁ గ్రేడించి నడచిరి యానధరులు
దీర్ఘనిశ్వాసధారాప్రతీపపవన
వికటహాహానినాదాపశకునశంక.

30


తే.

ప్రకటమందాక్షసంకుచత్ఫణము లైన
యురగములయొడ్డు వాపి యయ్యుత్పలాక్షి