పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

151


దయ్యమునెత్తికోలు తుది దాఁకుట గాదె సరోజలోచనా!

21


క.

సంతానవాటికలునుం
జింతామణి వేదికలును సిద్ధరసధునీ
సంతానంబులు వీరికి
గాంతా! విశ్రాంతికౌతుకస్థానంబుల్.

22


క.

అనిమిషత నిన్నుఁ జూడఁగ
నినుమడి యగు నెట్టు లొకని కీ వేల్పులలో
విను మమృతాస్వాదనమును
నినుమడి యగుఁ గాక యధర మీ వొసఁగంగన్.

23


వ.

అనిన విని యబ్బాల కేలుదోయి మొగిడ్చి ఫాలంబునం గీలు గొలిపి వేలుపులకు వందనం బాచరించె, నప్పుడు శిబికాధరస్థు లగుపురుషులు సమాసన్ననాయకముఖవిషాదానుమేయం బగుదమయంతిమనోవిరాగం బెఱిఁగి ప్రావృషేణ్య పయోవాహంబులు రాజహంసావలిం బల్వలాంతరంబులవలనం బాపి మానససరోవరంబునుంబోలె మాంజిష్ఠమంజిమవిగాహిపదోష్ఠలక్ష్మి యగునయ్యంగన భుజంగపుంగవు గదియం గొనివచ్చిరి. కంజభవుభామయు నప్పద్మదళాక్షికిం బన్నగాధ్యక్షునిం జూపి యి ట్లనియె.

24


వాసుకి

క.

పరిరంభలగ్నగిరిజా
సురుచిరకుచఘుసృణపట్టసూత్రాంకముతోఁ
దరలాక్షి! వీడు చంద్రా
భరణునఱుత బ్రహ్మసూత్రపదవి భజించెన్.

25