పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

150

శృంగారనైషధము


జేసె నొకో నలువ కుశా
ధ్యాసకఠోరంబు లైనహస్తాగ్రములన్!

15


క.

చనుఁగవ ఘనమో జఘనము
ఘనమో యని నడిమిచక్కిఁ గమిచి విధి గరం
బునఁ దూచె దీనిఁ గాకి
ట్లనువుపడునె వళులపేర నంగుళిరేఖల్?

16


సరస్వతి దమయంతికి వరణీయుల వర్ణించుట

వ.

అని ప్రస్తుతించుచుండ ఘంటాపథంబున నేగుదెంచి యమ్మచ్చెకంటి తండ్రిపంపునఁ జతురంతయానంబు డిగ్గి భారతీదేవికిం బ్రణామంబు సేసిన.

17


క.

ఆశాస్యము లైనయనే
కాశీర్వాదంబు లొసంగి యఖిలేశ్వరి లో
కైకకుటుంబిని శారద
యీశశిబింబాస్యమౌళి నక్షత లిడియెన్.

18


వ.

ఇట్లు దీవించి చతురంతయానం బెక్క ననుజ్ఞ ప్రసాదించి.

19


తే.

అవనిపతికన్యచతురంతయానమునకు
దక్షిణపుదిక్కునం దుండి దయ దలిర్పఁ
బలికె సనకాదియోగీంద్రభావ్యమాన
చరణపంకజ యైనయాసరసిజాక్షి.

20


దేవతలు

ఉ.

తొయ్యలి! వీరె వేలుపులు తూర్పున ముప్పదిమూఁడుకోటు లీ
యయ్యల వేఱువేఱ గొనియాడఁగఁ బట్టుసహస్రవర్షముల్
నెయ్య మెలర్ప నిందొకరిన్ వరియింప దలంచితేని యా