పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

149


తే.

లలనసౌందర్యరేఖావిలాసమునకు
నిచ్చ మెచ్చనిరా జొక్కఁడేని నరిది
యమ్మహాస్థానమున నున్న యఖిలవార్ధి
వలయితాశేషమేదినీశ్వరులయందు.

9


వ.

ఇట్లు రాజులు పరమాశ్చర్యంబు నొందుచు నంతర్గతంబున.

10


తే.

తరుణివదనంబు సాక్షాత్సుధాకరుండు
లలి నభంబు శశాంకుండు లాక్షణికుఁడు;
ముఖ్య మగుకామచాపంబు ముదితబొమలు
పువ్వు గుణమాత్రవృత్తి సద్బుద్ధి దలఁప.

11


చ.

మడవక ముష్టియోగ్య మగుమధ్యముతో నెలవంక యైన య
ప్పడఁతుక భ్రూలతాధనువు పట్టి మనోభవుఁ డింత నుండియున్
విడుచున కాని మానఁ డిది నిక్కము షట్పదపీటజుష్టమై
యుడుగక కమ్మధూళినుసి యొల్కుచు నున్నపురాణచాపమున్.

12


తే.

మగువ తాటంకయుగ్మంబు మన్మథునకు
లక్ష్యయుగ్మంబు గాబోలు లలిఁ దలంపఁ
గడఁగి సవ్యాపసవ్యమార్గణము లేయ
నైనరంధ్రంబు గాదె తదంతరంబ?

13


క.

రతిపంచబాణజాయా
పతికేళీసౌధశిఖరిపర్యంతసమం
చితకాంచనకలశము లీ
శతపత్త్రదళాయతాక్షి చారుస్తనముల్.

14


క.

ఈసుదతి శిరీషకుసుమ
కేసరసుకుమార దీనిఁ గృతమతి నెమ్మైఁ