పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

142

శృంగారనైషధము


సీ.

పైపై మహాశ్చర్యపర్యుత్సుకంబు లై
        తమమీఁద నృపులనేత్రములు వ్రాల
నలినాప్తుసన్నిధి నక్షత్రములువోలె
        రాజులు దనమ్రోలఁ బ్రభలఁ దొఱఁగ
నఖలలోకమనోజ్ఞయై యొప్పుతనమూర్తి
        చిత్తసంభవు నైన సిగ్గుపఱుపఁ
దనప్రాభవము దేవతాకోటి నైనను
        బాణిపద్ముమలు మోడ్పంగఁ జేయ


తే.

వలపు మిగులఁ బరంపరావరణయోగ్య
రమ్యశృంగారకలితుఁ డై రాజవీథి
నల్ల నేతెంచి యొక్కసింహాసనంబు
నధివసించెను నలుఁడు మంచాగ్రభూమి.

134


తే.

కదిసి పరిపాటి మణిమంచకములమీఁద
రాకుమారకులై యున్న నాకవిభులు
నలునియమకంబు లై యున్కిఁ దెలియఁ జూచి
తారు నవ్వేళ నలరూపధారు లైరి.

135


ఉ.

ఈసకలంబునం గలమహీపతివర్గము నున్న నుండనీ
యాసభ యొప్పె నప్డు నిషధాధిపుచేతఁ జతుర్దిగీశిచే
వాసవలోకదివ్యవనవాటికి సర్వనగాఢ్య యయ్యు ను
ద్భాసితలక్ష్మి నొందున కదా యలకల్పకపంచకంబుచేన్.

136


వ.

ఇవ్విధంబున సుమేరుభూధరకూటసన్నిభంబు లగుహాటకమంచకంబులమీఁదఁ గర్కోటక వాసుకి ప్రభృతు లగుపాతాళభువనవాసులును మేధాతిథిప్రధాను లగువసుధాలోకవాస్తవ్యులును పాకశాసనపరేతరాజముఖ్యు లగు