పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

140

శృంగారనైషధము


మ.

ప్రమథాధీశభుజాంతరస్థలఘనప్రాలంబహారం బద
భ్రమనోజ్ఞాకృతి వచ్చె వాసుకి ఫణాపర్యంతమాణిక్యమం
జుమయూఖాంకురపుంజమంజులనభస్కుండై భుజంగాంగనా
సముదాయం బిరువంకఁ బాడఁగ యశస్సంగీతగాథావళుల్.

127


వ.

ఇంద్రాగ్నియమవరుణు లేతెంచిరి. తక్కినదిక్పాలురు రారైరి. యది యెట్టి దనిన.

128


సీ.

రాజునొజ్జలమంత్రరక్షాబలంబున
        రాఁబొందు గా దయ్యె రాక్షసునకు
దమయంతితోడ నేత్రస్పర్ధకతమున
        నిజవాహనము రామి నిలిచె గాలి
తనరూపు కైలాసదర్పణంబునఁ జూచి
        వ్రీడఁ గుబేరుఁ డిల్వెడలఁ డయ్యె
నర్ధనారీశ్వరుం డగుట నీశానుండు
        సామేనియంకిలిఁ జాఁగకుండెఁ


తే.

దాను వహియించుధాత్రి కెవ్వానిఁ బెట్టి
వచ్చునటుగాన శేషుండు వచ్చు టుడిగె
ముదిసి ముప్పునఁ బెండ్లికై మొగమువేల్పు
దగవు గాదని రాఁడయ్యెఁ దాత వేల్పు.

129


తే.

ఇట్లు త్రైలోక్యవాసులు నేఁగుదెంచి
రమ్మహోత్సవమునకు నయ్యవసరమునఁ
బ్రసవసాయకనారాచపక్షజాల
మహితవాతూలతూలాయమాను లగుచు.

130


వ.

అప్పుడు కనకమయరమ్యహర్మ్యనివేశంబులం గ్రథకైశికాధీశ్వరుండు విడియింప నభినవాభ్యాగతు లగుమూఁడులోకం