పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

139


తే.

రాజవంశజుఁ డైయుండి రానివాఁడు
కామబాణంబులకు గుఱిగానివాఁడు
సప్తసాగరమధ్యభూచక్రమునను
నృషకుమారుండు లేఁడు పన్నిదమునకును.

121


క.

కొందఱు తరుణి వరింపం
గొందఱు బలిమిని హరింపఁ గొందఱు సూడన్
గొందఱు భూషింపను నృస
నందను లేతెంచి రుబ్బున న్మహమునకున్.

122


తే.

తిలలు పైనెత్తి చల్లిన దిగువఁబడని
యంతసందడి పెంద్రోవలందుఁ గలిగె
నఖలదేశంబులం దుండి యవనిపతులు
వైభవాలోకమునకును వచ్చుచుండ.

123


క.

తఱ చగుపెనుసందడిలో
నిటుకటమునఁ బడ్డనృపతి యీవగ్రహముం
దొఱఁగుట యభీప్సితార్థం
బఱచేతికి వచ్చినట్ల యని వెత కుడుచున్.

124


తే.

వెనుక ముందటిసమ్మర్దమునఁ గరంబు
దందసిలి మధ్యమున నున్నధరణివిభుఁడు
యంత్రసిద్ధార్థభావంబు నలమికొనియుఁ
దను నసిద్ధార్థుఁగా నాత్మఁ దలఁచుచుండు.

125


ఉ.

కోటిభుజంగపుంగవులు గొల్వఁగ వందిజనంబు ముందటం
జాటువు లుగడింప ఫణిసంభృతరత్నదిశావిభాసియై
వీటిజనంబు లెల్లఁ దను విస్మయ మొంది కనుంగొనంగఁ గ
ర్కోటకుఁ డేఁగుదెంచె మదఘూర్ణితపాటలనేత్రపద్ముఁడై.

126