పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

138

శృంగారనైషధము


తే.

ఎల్లలోకధర్మంబులు నెఱిఁగియుండి
యేల సేయుదు రమరేంద్రు లీరసంబు?
నాది వారికి వందనం బాచరించి
తదనుమతి నిన్ను వరియింతుఁ దథ్య మిదియ.

116


నలునిమనశ్శుద్ధికి దేవతలు సంతోషించుట

మ.

అను చన్యోన్యము పెద్దయేనిఁ దడ వేకాంతంబున న్వారు వో
యినపోక ల్విను చంతరిక్షుగతులై యింతంతటం గానరా
క నిగూఢాకృతి నుస్న దేపతలు దత్కాలంబునన్ రాజనం
దను సంతర్హితుఁ జేసి చేరి రతఁడుం దారు న్నిజస్థానమున్.

117


తే.

నలునిదూతత్వ మిబ్బంగిఁ దెలియఁ జూచి
తన్మనశ్శుద్ధి నొంది రాత్మల ముదంబుఁ
దమ్ము నక్కాంత వరియింపఁ దలఁపు లేమి
ఖేద మందుచు నుండి రింద్రాదిసురులు.

118


స్వయంవరాగతవర్ణనము

వ.

అనంతరంబ కామరూపం బగునాసుత్రామాదిచతుష్టయం బుపాయాంతరంబున దమయంతి వరియింపం దలంచి వంచనానైపుణ్యంబున నలరూపంబులు ధరించి స్వయంవరకాలంబు ప్రతీక్షించుచుండిరి. నిషధరాజును భోజరాజాధికారపురుషనిర్దిష్టంబైన రమ్యస్థలంబున సపరివారుండై బృందారకానుమతి వడసి వసియించె. నయ్యవసరంబున.

119


మ.

చతురంగధ్వజినీసమేతు లగుచున్ శస్త్రవిద్యానిధుల్
రతిరాజప్రతిమానమూర్తులు శరద్రాకేందుబింబాననుల్
చతురంభోధిపరితవిశ్వనసుధాచక్రంబునం గల్గురా
సుతు లెల్లం జనుదెంచి రవ్విభవముం జూడంగ నొక్కుమ్మడిన్.

120