పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

135

దమయంతిమాఱుగాఁ జెలియ నలునితో ముచ్చటించుట

వ.

ఇత్తెఱంగున నమ్మెఱుంగుఁబోణి తెరమఱుంగున నుండియు లజ్జావశంబునఁ బలుక నేరక సమయోచితంబు లగుభాషణబులు చెలికత్తియకుం గఱపి పుత్తేఱ నబ్బోటి నిషధరాజుం జేరి యి ట్లనియె.

99


తే.

అర్థిసాధారణమునకు నభయ మిత్తు
వజ్రపాతంబు ఘోరమై వచ్చినపుడు
నతనుపూఁదూపులకు భయం బందియున్న
నాకు నభయంబుఁ గృప నేయ నీకు బరువె?

100


ఆ.

ఆత్మకాండకారుఁ డగువసంతునకు నె
య్యంపుఁజుట్ట మైనయంగభవుని
నిండుమనిఁ దలంపు చండాలజాతిగా
వానికై యభీతిదాన మొసఁగు.

101


మ.

అనుచున్ సారఘసారసాగణికి నెయ్యంపుంజెలిం బోని తి
య్యనివాక్యంబున బోటి భీమసుతమాఱై యేర్పడం బల్కినన్
మన మాహ్లాదముఁ బొందుచుండగను భూనాథుండు గంభీరతన్
వినఁడయ్యెన్ సురరాజకార్యఘటనావిఘ్నంబు వాటిల్లుటన్.

102


వ.

చెలికత్తెయుం గ్రమ్మఱి దమయంతీసమీపంబునకు వచ్చె నప్పుడు.

103


నలదమయంతులు చింతిల్లుట

ఉ.

'నిక్కపుదూత గానిధరణీపతిముందట నేమి యంటినో
పెక్కులు మాట? లే' ననుచు భీమతనూభవ నెమ్మనంబునన్
స్రుక్కుచు నుండె నైషధుఁడునుం గడుజింత వహించె విన్ననై