పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

181


సర్వకామద మైన సప్తతంతువున ని
        న్నగ్ని గైకొనిన నే మనఁగఁ గలదు?
తనయొద్ద నున్న వాతాపితాపనునిచే
        నిను నార్కివరముగాఁ గొనిన నెట్లు?
కాంక్షించి యడిగినఁ గామధేనువు నిన్ను
        ద్యాగంబుగా నీదె యంబుపతికిఁ?


తే.

గాన విను మేను జెప్పినక్రమము లెస్స
యతివ! వరియింపు వేల్పులయందు నొకని
భక్తి దివిజులచిత్తంబు పట్టకున్న
నంతరాయంబు పుట్టుఁ గార్యముల కెల్ల.

85


వ.

అని పలికిన నప్రతివిధానం బైనప్రియావాప్తివిఘాతంబున హృదయంబు గలంగిన.

86


సీ.

ప్రవిమలాక్షినభోనభస్యాంబుదములకు
        నవవృష్టిధారలై యవతరిల్లి
యాకర్ణదీర్ఘ త్రాంభోరుహములకు
        గమనీయనాళభావము భజించి
కలితకజ్జలత ముక్తాహారలతలలో
        హరినీలరత్ననాయకతఁ దాల్చి
లలితవక్షోజకుట్మలచుంబనంబున
        మధుపదంపతులసామ్యంబు వడసి


తే.

వేఁడియశ్రులు నిగుడంగ వెక్కివెక్కి
యేడ్వఁ దొడఁగె లతాంగి పృథ్వీశుమ్రోల
మృదులపరివేదనాక్షరోన్మిశ్రమధుర
కంఠకాకువికారకాకలిక యలర.

87