పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

130

శృంగారనైషధము


నా చెవులందు నీకుఁ దగునా యిటు సేయఁగఁ? దప్పనంటి బా
ధాచరణంబు నైజమ కదా తలపోయఁ గృతాంతదూతకున్.

81


సీ.

ఇదె యెల్లి కల్యాణ మేతెంచుచున్నది
        యీయవాచికవార్త లిపుడు మాను
వర్ణింపు నిషధభూవరుని నోపితి వేని
        నీదోష మఖిలంబు నెడలుఁగాని
యుండు నీ విచ్చోట నూఱట నేఁ డెల్లి
        సురల కిప్డేమి వేగిరము వచ్చె?
నలునిరూపచ్ఛాయ దిలకించె నీ యందు
        హంస సూపినచిత్ర మాత్మఁ దలఁప


తే.

హస్తములు మోడ్చి వేఁడెద ననఘ! నిన్ను
మాను మిటఁబట్టి యే నీకు మాన్య నేని
పాకశాసనముఖ్యదిక్పాలవర్య
పాణిపీడనకార్యసంప్రార్థనంబు.

82


క.

ఈరీతి నాతలోదరి
సారతరసుధార్ద్రసారసప్రసవరసా
సారసరసోక్తిసరణి మ
హారాజకుమారునకు నుపాయన మొసఁగెన్.

83


ఉ.

మైత్రియుఁ బ్రేమయు న్మనసు మచ్చికయు న్మెఱయ న్వరాటరా
ట్పుత్రిక పల్కిన న్నిషధభూపతి దైవతకార్యకల్పనా
సూత్రము దప్ప నీకెలమి సొంపు మదిం దలకొల్పి చిత్రవా
క్చిత్రశిఖండినందనుఁడు చేడియ నల్లనఁ జూచి యిట్లనున్.

84


సీ.

హరి కల్పవృక్షంబుఁ బ్రార్థించి నినుఁ గోరి
        దివికి రావించిన దిక్కు గలదె?