పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

128

శృంగారనైషధము


నమృతాంధసుల నొల్లనను మానవియుఁ గల్గె
        నీలాగుఁ గంటిమే కాలగతుల?
యాగాదిదుర్లభం బైనదేవత్వంబు
        నీ కొల్లఁబా టయ్యె నేఁడు సూడ
రసయోగమున సువర్ణత్వ మొందుట మేలొ?
        యినుము దాఁ దానయై యునికి మేలొ?


తే.

యకటకట! సర్వగీర్వాణమకుటఘటిత
మణిగణ విభాసమానకోమలపదాబ్ద
సురగణాధీశు నొల్లక నరుని నొకని
నభిలషించెడుని న్నేమి యనఁగఁ గలదు?

74


సీ.

రజ్జువల్లరిమీఁదఁ బ్రణయంబు గల దేని
        యంతరిక్షం బేలుహరి వరించు
నగ్ని కాహుతిగాగ నాత్మఁ గోరుదు వేని
        జాతవేదునియదృష్టము ఫలించు
సలిలప్రవేశంబు సమ్మతించెద వేని
        నంబుధీశ్వరుఁడు పుణ్యంబు సేయు
నెబ్బంగిఁ బ్రాణ ముపేక్షించితేనియు
        వైవస్వతుని కబ్బు నాంఛితంబు


తే.

ఘట్టకుటికాప్రభాతంబు క్రమము నంది
దమసహోదరి నీకు నయ్యమరవరుల
నొల్ల ననియును దుదిఁ బొందకుండరాదు
సమ్మతింపుము నామాట చలము మాని.

75


తే.

ఒల్ల ననుమాట కర్థమో యుత్పలాక్షి!
వలతు నను మాటగాదుగా వక్రరీతి?