పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

127


తే.

నలపతివ్రతయైన యేఁ దలఁప నొరునిఁ
దివిరి నిందించి యేఁ బ్రస్తుతించి యేని
నలినబిససూత్రమును బురంధ్రులతలంపు
సమము బ్రెయ్యును లవచాపలమున నైన.

68


చ.

అటు దగునే సురేశ్వరునియంతటివాఁ డఖిలాప్సరోంగనా
విటుఁ డొకమర్త్యభామినికి వేడుక సేయుచు నున్నవాఁడు! వి
స్ఫుటబహురత్నభూషణవిభూషితు లయ్యెడురాచవారికిన్
గటకట యారకూటకటకంబు రుచించునొ కాక యొక్కెడన్.

69


మ.

వినుమా నాదుప్రతిజ్ఞ తత్పరత నుర్వీనాథ! యే నైషధేం
ద్రు, నవశ్యంబు వరింతు నాధరణినాథుం డాత్మ న న్నొల్లఁడే
ననుమానింపక యిత్తు నవ్విభునకుం బ్రాణంబు సద్భక్తిమై
ననలోద్బంధనవారిమజ్జనవిధావ్యాపారపారీణతన్.

70


తే.

అనుచుఁ దీక్ష్ణంబుగా భీమతనయ పలుక
నెలుఁగు వినువేడ్కఁ గోయిల నెగిచినట్లు
విబుధరాజప్రసంగంబు విస్తరించి
మఱియుఁ బలికింపఁ దలఁచి యమ్మనుజవిభుఁడు.

71


వ.

వెండియు దమయంతి నుద్దేశించి.

72


క.

నిఱుపేదయింటి కేటికిఁ
బఱతెంచు నిధాన? మట్లు పఱతెంచిన యే
నిఱుపేద యభాగ్యతఁ దలు
పిఱియఁగ నిడు కాక చొరఁగ నిచ్చునె దానిన్.

73


సీ.

ముగ్ధత్వమునఁ జంద్రముఖి పరాఙ్ముఖి వయ్యె
        దేల భాగ్యంబు ని న్నెదురుకొనఁగ?