పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

126

శృంగారనైషధము


తే.

ఇందుబింబాస్య! నారాక కెదురుచూచు
నయనములు వేయు విరియించి నాకభర్త
యుదిలకొనుచున్నవా రార్తినున్న ముగురుఁ
గాలయాపన సేయఁగాఁ గాదు నీకు.

64


చ.*

హరిహయుఁ డేమి యయ్యె నొకఁడా! మదనానలతాపవేదనన్?
వరుణుఁడు విప్రయోగమున వాడఁడె యింతకు? దండపాణి దా
విరహభరంబున న్మిగుల వేఁగఁడె! నొవ్వఁడె వీతిహోత్రుఁడుం
బరిసరకేళికాననసమాగతమందసమీరణంబులన్.

65


వ.

అనిన విదర్భరాజకన్యక యా రాజకుమారున కి ట్లనియె.

66


తే.

[1]అలఁతినవ్వు ప్రగల్భతాహంకరణము
కాదు కా దంట వాచావిగర్హణంబు
పలుకకుంట తిరస్కారకలనముద్ర
గానఁ బ్రత్యుత్తరం బిచ్చుదాన నీకు.

67


సీ.

అమరాంగనాసంగమాభిశోభితుఁ డైన
        హరి కేల మానుషీపరిచయంబు?
యారకూటకలాప మర్హ మే కలవాని!
        కే నర్హ నే నిర్జరేశ్వరునకు?
కామింతునే యేను వైమానికాధీశు
        హస్తిఁ గామించునే హరిణరమణి?
నఖిలలోకాధీశుఁ డమరేంద్రుఁ డెక్కడ?
        నే నెక్కడ వరాటి నెన్ని చూడ?

  1. 'కలికి నవ్వు ప్రగల్భతాకారణంబు' అని పా.