పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

124

శృంగారనైషధము


మైత్రి కఱ సేయఁ దగ దేను మసుజవిభుఁడ
రాజవంశకరీరుండ రాజవదన!

55


ఉ.

పే రడుగం దలంచెదవొ? భీమతనూభవ! యావిచారముం
దూరము సేయు మెవ్వరికి దోషము తాఁ దనపేరు సెప్పు టా
చారపరంపరాస్థితికి శాస్త్రము మూలము శాస్త్రచోదితా
చారవివేకహీనుఁ డగు జాల్ముని మెత్తురె పండితోత్తముల్!

56


వ.

అదియునుం గాక.

57


క.

కువలయనేత్ర! సమక్ష
వ్యవహారంబునకు యుష్మదస్మత్పదముల్
శ్రవణశ్రావణయోగ్యము
లవుచుండఁగఁ బేరు సెప్ప నడుగఁగ నేలా?

58


సీ.

అని శారదం బైనవనమయూరము వోలె
        నహితాపకారకుం డతఁడు పలుక
రాజహంసియుఁ బోలె రమణీలలామంబు
        పదములం దనురాగ ముదయ మొంద
సమయోచితంబుగా సారస్య మొప్పాక
        బలికె ని ట్లని మహీపాలుతోడ
నన్వయం బెఱిఁగించి యభిధాన మెఱిఁగింప
        కునికి మ మ్మాదరించినతెఱంగె?


తే.

యనఘ? మము నీవు వంచింప నభిలషించె
దేము నేరమె వంచింప నిపుడు నిన్ను?
బేరు సెప్పిన నీ కనాచార మేని
మాకు నాయంబె నీతోడ మాటలాడ.

59