పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

123


తే.

ప్రశ్న మొక్కటి యొక్కటి ప్రతివచనము
యుక్తి యనుకూల మై యుండ దుభయమునకు
నేను నీవంశనామంబు లెవ్వి యనిన
నెవ్వరినొ ప్రస్తుతించితి వింతతడవు.

50


క.

ఒకచోటఁ బ్రకాశించియు
నొకచోట నిగూఢ యగుచు నొదవించెం గౌ
తుకలక్ష్మి నీసరస్వతి
ప్రకటయు గూఢఁయును నగుసరస్వతి వోలెన్.

51


తే.

అధికతరు లై సఁ గాని దిశాధిపతులు
కౌతుకము నాకు నీవంశకథలయందు
దప్పి గొన్నట్టివారి కాదప్పి దీఱ
సలిలపూరంబు హితవొ! యాజ్యంబు హితవొ!

52


వ.

ఏను జేసినప్రశ్నంబునకు నుత్తరంబు నీమీఁద నప్పై యున్నయది యిప్పుడైన నాఋణంబుఁ దీర్చుకొనుము. భవాదృశం బైననాయకరత్నంబు నేవంశంబు భరించె? నేవర్ణంబులు నీపుణ్యనామంబునకుం బ్రకాశకంబు లైనయవి? యని పరిమితంబుగాఁ బలికి కుండిననరేంద్రనందన యూరకుండుటయు నన్నిషధమండలాధీశ్వరుండు.

53


ఉ.

తామరసా! వంశకథ దవ్వుల నుండఁగ నిమ్ము చెప్పఁగా
దేమిటికన్న నైజ మగుహీనత గల్గినఁ జెప్పు టొచ్చె ము
ధ్ధామత గల్గె నేని నుచితం బయి యుండదు సెప్పికొంట నేఁ
డీమెయిఁ బ్రేష్యభావము వహించి నికృష్టత నేఁగుదెంచుటన్.

54


తే.

ఇంతమాత్రంబు సెప్పెద నెఱిఁగికొనుము
నృపతికన్యవు గడుమాననీయ వగుట