పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

118

శృంగారనైషధము


తే.

విరహతాపప్రశాంతికై విబుధపతికి
నార్ద్రపర్యంకవిధికిఁ గా నపచయింప
బరులలేములు వాపంగఁ బాలుపడిన
యమరతరువుల కొదవెఁ బుష్పములలేమి.

26


మ.

విను వైదర్భి! భవద్వియోగదవధూద్వేగంబు వారించుచున్
దినముల్ పుచ్చుచునున్నవాఁడు విబుధాధీశుండు మందాకినీ
కనకాంభోరుహనాళకల్పితనవాకల్పంబులం జారునం
దనమందారతరుప్రవాళమయచింతారత్నతల్పంబులన్.

27


ఉ.

పుష్పధనుర్లతామధుపపుంజగుణక్వణనం బొనర్చి వా
స్తోష్పతికర్ణముల్ మనసిజుండు చెవుడ్పడఁ జేసె నక్కటా!
గీష్పతి యేమి చెప్ప నిటఁ గ్రింద బలారికిఁ గామవిక్రియా
దుష్పథవృత్తికిన్ మనసు దూర్పమికై బహునీతిశాస్త్రముల్.

28


తే.

చెలువ! జంభారియాసకుఁ గొలఁది యేది?
తా సహస్రాక్షుఁడై యుండి దైన్యవృత్తి
నభిలషించుచునున్నవాఁ డాత్మలోనఁ
జంచలం బైననీకటాక్షాంచలంబు.

29


క.

ఏవేల్పు సోమపీథులు
సేవింతురు ముఖ్యతనువు శివునకు నేవే
ల్పేవేల్పు వెలుఁగులకు గని
యావేలుపు నిను వరింప నాకాంక్షించెన్.

30


ఉ.

స్థాణునిలోచనాంచలము దాపుఁగఁ దీవ్ర తరార్చున్ల నిజ
ప్రాణముఁ గొన్ననాఁటిపగ యాత్మఁదలంచియొ నీకటాక్షదృ
క్కోణము ప్రాఫున న్మరుఁడు గోల్కొని పంత మెలర్పఁగాఁ గొనెన్