పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

109


దోయజభ్రాంతినో యీయింతియడుగుల
        నలువొప్పఁ బాయకున్నయది లక్ష్మి


తే.

తరుణిపదములయది యలక్తకరసంబొ?
కాక త్రైలోక్యభామాభిరామమౌళి
భాగవిన్యాససంలగ్నబహుళనూత్న
చారుసీమంతసీమసిందూరరజమొ?

202


తే.

శిశిరకాలంబునందు నిశ్శేష మైన
జలజసస్యంబు సృజియింపఁదలఁచి బ్రహ్మ
యాచరింపఁడె యీకాంతయాస్యహస్త
పాదసౌభాగ్యములయందుఁ బంచభిక్ష.

203


క.

వినుతయశఃపాదాంగు
ష్ఠనఖాస్యము లనెడిపూర్ణచంద్రచతుష్కం
బును ధరియించుట నొకొ యీ
వనిత చతుష్షష్టికళల వాసన కెక్కెన్.

204


చ.

అని చికురాదియుం బదనఖాంతముగాఁ జిగురాకుఁబోఁడి నె
మ్మనమున సంస్తుతించి యసమానవిలాసకళావినిర్జితా
తనుఁ దను నవ్వధూమణికిఁ దత్సమయంబునఁజూప వేఁడి యొ
య్యన దిగడాఁచె భూపతి దిశాధిపకల్పిత యైనశాంబరిన్.

205


ఆశ్వాసాంతము

ఉ.

భానుసమాన! మానగుణబంధుర ! బంధురమానిదాన! దా
నానుకృతాంబువాహధనదాంబుదవాహనకామధేనుసం
తానకకర్ణ! కర్ణసుఖదాయివచోరచనాధురీణ! రీ
ణానతరాజ! రాజమకుటాంఘ్రిసరోరుహభావితాత్మకా!

206