పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

108

శృంగారనైషధము


లేదే నన్యమహీజపత్రములువోలెం గాక యేలా భయ
ప్రాదుర్భావమునం జలించు నది నిర్వాతప్రదేశంబునన్?

197


తే.

చిగురుఁబోణి భ్రూవల్లరిచిత్రరేఖ
యింతినాస తిలోత్తమ యింత నిజము
చెలువయూరుకాండద్వయీసృష్టి రంభ
మానినీమణిమధురోక్తి మంజుఘోష.

198


తే.

ఊరుకాండద్వయమున నీయుత్పలాక్షి
సమదవారణరాజహస్తంబు గెలిచె
నదియ కారణముగఁ గదా యధికలజ్జఁ
బొంది ముడిఁగించునది యాస్యపుష్కరంబు.

199


తే.

వనిత నానారదాహ్లాదివదనకమల
నీలకుంతల కుచశైలశీలిభృగువు
చామ శ్రీమహాభారతసర్గయోగ్య
కారణవ్యాసకలితోరుగౌరమహిమ.

200


చ.

సుదతి మనంబునం దలఁచి చూడఁ జతుర్దశియౌ నరుంధతీ
మదనపురంధ్రిదైత్యరిపుమానవతీనవమాతృకాజన
త్రిదశవరేణ్యభామలకు దివ్యమహామహిమానుభావసం
పద నటు గాక గుల్భపరిపాటి కదృశ్యత సంఘటిల్లునే?

201


సీ.

పల్లవంబులు దీనిపదకాంతిలవములై
        పల్లవశబ్దలాభంబు నొందెఁ
బపడంబుమీఁదికోపముననో యీకాంత
        పాదంబు లత్యంతపాటలములు
శుద్ధపార్ష్ణులు గానఁ జూ దీనియంఘ్రులు
        గరియూథపతియానగరిమ గెలిచెఁ