పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

107


చ.

అరయ ననంగరాజ్యవిభవాభ్యుదయంబు ప్రకార మిట్లపో
కర మన దైనయాసుదతికౌను వళిత్రితయంబుచే నిరం
తరమయి యాక్రమింపబడె దానికి దో డొకపొత్తునం బయో
ధరములు రాయుచున్నయవి దర్పవిజృంభణలీల యేర్పడన్.

192


తే.

ప్రబలవక్షోజహేమకుంభములు సూచి
లలితరోమావళీరజ్జులతికఁ జూచి
నాభికూపంబుఁ జూచి నానయనయుగము
తృష్ణ వహియించుచున్నది దీనియందు.

193


తే.

నాభి యుత్పాటితాలాన నవ్యబిలము
రోమవల్లరి శృంఖలాదామకంబు
కామమదవారణమున కీకంబుకంఠి
వలుదచనుదోయి గురువప్రవాస్తుభూమి.

194


తే.

ప్రతిఫలించు ప్రవేణికాభారరచిత
మల్లికలు రాజతాక్షరమాలికలుగ
శంబరారాతివిజయశాసనసువర్ణ
పట్టికయుఁబోలె నొప్పు నిపఁపణఁతివీఁపు.

195


క.

తనజనకుఁడు శౌరి సుద
ర్శనచక్రమునను జయించె జగ మని మరుఁ డీ
వనిత యదర్శనకటితట
ఘనచక్రంబున జయింపఁగాఁ దలఁచెఁ జుమీ.

196


శా.

ఏదే నొక్కమనోహరాంగకముచే నీయిందుబింబాస్య హే
లాదర్పంబునఁ బిప్పలచ్ఛదము గెల్వంగాఁ దలంచెం జుమీ