పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

104

శృంగారనైషధము


చ.

కమలము తండ్రి యైనయుదకంబుఁ గళానిధి మిత్ర మైనయ
ద్దమును నహర్నిశంబు నుపధావన సేసి వహించెనో సుమీ?
క్రమమున నీవధూమణిముఖప్రతిబింబవిలాససంపదన్
సముచితలీల యాచితకచారువిభూషణరాజికైవడిన్.

181


సీ.

రాహుదంష్ట్రాంకురక్రకచఘాతంబుల
        నొక్కొొకపరి నొప్పి నొందకున్నఁ
బరివేషమిష మైనపాశబంధంబున
        బహువారములు గట్టుపడకయున్నఁ
బ్రతిమాసమును గుహూరాత్రివేళలయందు
        నత్యంతనాశంబు నందకున్న
బలవత్కళంకకజ్జలపంకసంకర
        స్ఫూర్తి మాలిన్యంబుఁ బొరయకున్నఁ


తే.

గాక సరివోలఁ జాలునే కమలవైరి
యనధిగతదోష మైనయీయతివమొగము
మధురబింబాధరోష్ఠంబు మాఱు గాఁగ
నమృతపూరంబు గలిగినయంతమాత్ర?

182


సీ.

సకలశాస్త్రాఘనిష్యందధారాసార
        నవసుధారసవాట్ప్రణాళు లొక్కొ
రతిపంచబాణదైవతయుగ్మపూజనా
        వసరనైవేద్యపూపంబు లొక్కొ
ధన్వరేఖాంచితైతద్భ్రూజ్యకావేణు
        శాఖాశిఖత్వగంశంబు లొక్కొ