పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

100

శృంగారనైషధము


తే.

అలకతిమిరాభిదృశ్యఫాలార్ధచంద్ర
మెలఁత యిది కృష్ణపక్షాష్ట మీత్రియామ
దీని ప్రాపుననేల సాధింపకుండు
విషమబాణుండు త్రిజగతీవిజయసిద్ధి.

160


తే.

హరునికోపాగ్నిఁ బొగచూరి మరునిచాప
మసితకేసరపరివేష మైననాఁడు
హృదయమోహనశక్తి నీయందువదన
యంచితభ్రూలతారేఖ కైనయుపమ.

161


తే.

సాయకంబులు మూఁటి ముజ్జగము గెలువఁ
బాలు పెట్టి శేషించిన బాణయుగళి
మదనుఁ డేతద్దృగంభోజపదమునందు
గౌరవం బొప్పఁ బట్టంబు గట్టఁబోలు.

162


తే.

అతివ, ముష్టిప్రతిగ్రహార్హావలగ్న
సందియము లేదు వలరాజుచాపయష్టి
యట్ల గాకున్నఁ గురియంగ నెట్టు నేర్చెఁ
బ్రకృతిశాతకటాక్షనారాచవృష్టి?

163


క.

చలదింద్రనీలగోళా
మలకోమలతారతారమండలములు ప
క్ష్మలములు ప్రాంతశ్వేతం
బులు చపలము లౌర మెఱుఁగుఁబోఁడినయనముల్.

164


మ.

దళదిందీవరశాంతిఁ బంచషదళత్వక్పాటనానంతరో
జ్వలరంభాతరుగర్భసంపుట లసచ్ఛాయాకలాపంబుతోఁ
గలయంగూర్చి చతుర్ముఖుం డోనరిచెం గాఁబోలు నాకర్ణశ
ష్కులికాపాంగకమైన యీచిగురుటాకుంబోఁడి నేత్రద్వయిన్.

165