పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

94

శృంగారనైషధము


ముద్దుమఱందికుఱ్ఱ హరి మోసలఁగార్యభరంబు దీర్పఁగా
గద్దియమీఁదనుండి త్రిజగంబులు నేలికొనంగ నొల్లదే?

127


వ.

అనిన విని యక్కన్నియ మిన్నకుండె, నపు డాపేరోలగంబున నున్నబోటికత్తియ ‘లిది యుత్తమకార్యం’ బనువారును ‘నీప్రయోజనంబునకు విచారింపంబని లే’ దనువారును ‘దీనికిం దగినయుత్తరం బంగీకారంబ’ యనువారును నై తమలోన గుజగుజలం బోవుచుండిరి. అనంతరంబ మందస్మితసుందరవదనారవింద యగుభీమనందన హస్తారవిందంబులు మోడ్చి సంక్రందనుం దలంచి వందనం బాచరించి తత్సందేశహారిణిం గనుంగొని యిట్లనియె.

128


తే.

వేదములునాల్గు వేవేలవిధులఁ బొగడ
మనము వొగడెడువారమే యనిమిషేంద్రు?
వేఁడికొనియెదఁ జిగురాకుఁబోణి నిన్ను
హరిగుణస్తుతిసాహసిక్యంబు మాను.

129


సీ.

శ్రుతి నుతింపఁగ నీవు నుతియించెచే యింద్రు
        నతివ యీసాహసిక్యంబు మాను
సకలాత్మసాక్షికి శతమన్యునకు వేఱ
        చెప్పంగవలయునే చిత్తవృత్తి
హరియాజ్ఞ లక్షించి యక్షరోచ్చారపా
        రుష్యభారమున కోరుచునె జిహ్వ
సంక్రందనునిదివ్యసందేశవాక్యంబు
        ధరియింతు మౌళిఁ బూదండఁబోలె


తే.

రాజు నాఁగ నిజాంశసంప్రభవుఁ డైన
జిష్ణునకు నేను బరిచర్య సేయఁగలను