పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

93


చ.

భువనములందు నెల్లఁనగడుపూజ్యము నాకముననాకభూమిలో
దివిజులు ప్రాభవాధికులు దివ్యకదంబములోఁ బులోమజా
ధవుఁడు వరేణ్యుఁ డానముచిదర్పహరుండు దృఢానురాగుఁడై
యువిద! నిను న్వరింప మది నువ్విళులూరెడు నెట్టిధన్యవో!

124


శా.

ఏలోకంబునకై మహాక్రతుశతం బేకాగ్రతం జేసి నాఁ
డాలోకంబు నలంకరించుటకు ని న్నర్థించె జంభారి నీ
వాలేఖర్షభు నాజ్ఞ సేయఁదగదే యబ్జాక్షి! మైకోలుమై?
నాలస్యంబునఁ బోలె నైన నొకమా ఱల్లార్పు భ్రూవల్లరిన్.

125


సీ.*

నందనోద్యానమందారకచ్ఛాయల
        విశ్రమింపగ నీకు వేడ్క గాదె?
మందాకినీపాండుమహితసైకతములఁ
        గ్రీడ సల్పఁగ, నీకుఁ బ్రియము గాదె?
దుగ్దాబ్ధికన్యక తోడికోడలు గాఁగ
        నొరిమమై నుంట నీ కొప్పు గాదె?
మధుకైటభారాతిమఱఁది రమ్మని పిల్చి
        పనిగొంట నీకుఁ బ్రాభవము గాదె?


తే.

మూఁడుసంధ్యల నీచేత మ్రొక్కు గొందు
రెవ్వ రిటు తొల్లి యా వేల్పులెల్ల నీకు
నర్థి మ్రొక్కంగ నునికి భాగ్యంబు గాదె?
యేలసందేహ? మమరేంద్రు నేలికొనుము.

126


ఉ.

అద్దివిజాధినాయకునియానతి సేయుము చిత్తవృత్తి నొం
డెద్దియునుం దలంపకు మహీనపరాక్రమనీతిశాలి నీ