పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

92

శృంగారనైషధము


నగుజంభారిగారాపుశంభళి హస్తాంభోరుహంబులు మోడ్చి యిట్లనియె.

119


సీ.

అవధారు దేవి ! దివ్యకిరీటకోటిసం
        దానితవికచమందారదామ
సందోహమకరందబిందుధారాధౌత
        సందీప్తచరణారవిందుఁ డైన
సంక్రందనుండు నాస్వామి న న్నాయింద్రు
        గారాబుసంచారిఁగా నెఱుంగు
పాలిండ్ల కొత్తుగాఁ బరిరంభణము సేసి
        యడిగె నీ సేమ మయ్యమరవిభుఁడు


తే.

పారిజాతకమాల్యం బుపాయనమున
నముచిచమనుండు పుత్తెంచినాఁడు నీకు
గైకొనుము దీని నని యిచ్చె నాకవనిత
పూర్ణచంద్రనిభాస్య కప్పూవుదండ.

120


వ.

ఇట్లు కనకకదళీపలాశగర్భగతం బై నిర్భరామోదమధురం బగుదివ్యదామం బయ్యాదిగర్భేశ్వరికి సమర్పించి యిట్లనియె.

121


ఉ.

చంచలనేత్ర! దివ్యలిపిసంతతి భూజనముల్ పఠింపలే
రంచును మానెఁగాని నఖరాగ్రముననన్ లిఖియించి నీకుఁ బు
త్తెంచుఁ జుమీ మహేంద్రుఁడు మదీయకరంబున దేవతావనీ
కాంచనకేతకీకుసుమగర్భదళంబునఁ గార్యపద్ధతుల్.

122


తే.

తెఱవ యిన్నాళ్లు నడుగఁ బుత్తేఁడు నిన్ను
నరయ నిది తప్పుగాదె? సంవరణవేళఁ
గట్టు మమరేంద్రుకంఠంబుఁ గప్పురంపు
పలుకు లెడఁబెట్టి కట్టినయలరుదండ.

123